Guust op LBC clubshow

Guust 3e op clubmatch Belgische Leonbergerclub

Guust (Chylandyk Gosse) behaalde zondag een mooie 3e plaats op de Clubshow van de Belgisch Leonbergerclub in Bonheiden.

Guust (Chylandyk Gosse) got a nice 3rd place on Sunday 9 September 2018 at the Clubshow of the Belgian Leonberger Club in Bonheiden.

Chylandyk Nala

Nala 3e op clubmatch LHCN

Nala, dochter van Toa, kwam op 9 juni 2018 tijdens de clubmatch van de LHCN uit in de tussenklas. Ze werd derde.

Nala, daughter of Toa, became third in the Intermediate class during the Champion Clubmatch of the LHCN on June 9th, 2018.